آموزش مدیریت پرداخت مشتریان و وصول طلب ها در اپلیکیشن ویزیتوری دسیما

شما در این ویدیو آموزشی با نحوه ثبت پرداخت های مشتریان در اپلیکیشن سفارشگیر ویزیتوری دسیما اوردر آشنا خواهید شد. ثبت پرداخت های مشتریان و وصول مطالبات شرکت از مشتریان یکی از مهمترین بخش های