سرپرست توزیع کیست؟

سرپرست توزیع

سرپرست توزیع کیست؟ تعریف شغل و شرح وظایف سرپرست توزیع، نکات آموزشی این شغل و نحوه تعامل مسئول و مدیر توزیع با موزعین از جمله نکاتی است که در این مقاله آموزشی به آن خواهیم